Overslaan en naar de inhoud gaan

Zorgwerking

Aandacht voor zorg is eigen aan kwalitatief onderwijs. De leerkracht is naast leerbegeleider ook opvoeder, en is dus bezorgd om ieder kind. Op deze pagina geven we graag een woordje uitleg bij onze zorgwerking.

Zorgwerking

Onze missie is kinderen kansen bieden. We willen alle kinderen optimale kansen geven en bieden daarom zorg op maat van ieder kind.

Op gebied van leerlingenbegeleiding  werken we zowel preventief als begeleidend  binnen de 4 domeinen:

  • Onderwijsloopbaan
  • Leren en studeren
  • Psychisch en sociaal functioneren
  • Preventieve gezondheidszorg

De zorgdriehoek vat samen hoe we met zorgmaatregelen omgaan:

Fase 0: Brede basiszorg

We willen dat onze kinderen met plezier naar school komen en zorgen daarvoor voor een positief klasklimaat. Kinderen die zich goed voelen leren beter.

We hebben aandacht voor de eigenheid van ieder kind.
De leerkracht kent de kinderen en hun specifieke noden door de dagelijkse omgang.
Er is voortdurend aandacht voor het individuele en ook voor het samenwerken in groep. Door in te zetten op brede basiszorg werken we vooral preventief. Een vroege signalering van een probleem en het vinden van de best werkende aangepaste maatregelen zijn efficiënt voor een positief leerproces.

Fase 1: Verhoogde zorg

Wanneer voor sommige leerlingen de brede basiszorg niet volstaat, moet de zorg worden uitgebreid. De klasleerkracht gaat op zoek naar extra maatregelen om de leerling te ondersteunen en verder te begeleiden. Daardoor zal de leerling meer aansluiting vinden bij de klasgroep en zal het welbevinden en de betrokkenheid toenemen. Bij het zoeken naar en uitproberen van maatregelen in de verhoogde zorg kan de klasleerkracht ondersteund worden door het zorgteam. Ook het CLB kan de school hierbij in sommige gevallen ondersteunen.

Fase 2: Uitbreiding van zorg

Soms slagen we er niet meer in om een leerling voldoende verder te helpen, ondanks alle inspanningen van het schoolteam en de ouders. Soms hebben de maatregelen die we nemen om een leerling te ondersteunen niet voldoende effect. Dan kan er nood zijn aan extra inzichten en begeleiding. Het schoolteam kan dan een beroep doen op de expertise van het CLB. Op regelmatige tijdstippen doorheen het schooljaar vindt er een Fase 2-overleg plaats op de school, waarbij leerlingen besproken worden. Het CLB ondersteunt daarbij in het zoeken naar verdere maatregelen of geeft advies aan de school en/of de ouders. Daarbij kan soms doorverwezen worden voor verder onderzoek of begeleiding door externe hulpverlening.

Fase 3: IAC of school op maat

Voor de meeste leerlingen zullen de maatregelen die genomen worden in Fase 0, 1 en 2 volstaan. Sommige leerlingen hebben zo’n specifieke onderwijsbehoeften dat er meer nodig is dan de redelijke aanpassingen die de gewone school kan doen. Dan kan het nodig zijn af te stappen van het gemeenschappelijk curriculum en over te stappen naar een IAC (Individueel Aangepast Curriculum). In dat geval maakt het CLB een verslag op. De leerling met een verslag kan dan met zijn IAC in de gewone school opgevangen worden of toch een overstap maken naar een school op maat, eventueel in het Buitengewoon Onderwijs.

Zorgteam

De zorgcoördinator (Liesbet Triest) heeft taken op school-, leerkracht- en leerlingniveau. Zij coördineert alle zorgoverleg voor de kleuter- en de lagere school en is contactpersoon tussen de school, ouders en CLB.

Daarnaast heeft onze school drie deeltijdse zorgondersteuners (Kato De Vree, Ylenia De Vis en Dagmar Van den Bossche).

De zorgondersteuners begeleiden samen met de leerkracht het dagelijkse leer- en ontwikkelingsproces en ondersteunen ook de leerkracht.

Samen met de directeur en de klastitularis vormt de zorgondersteuner en de zorgcoördinator het zorgteam.

Ouders als volwaardige gesprekspartners

School en ouders hebben elkaar nodig om succesvol onderwijs te kunnen organiseren. Ouders kunnen een belangrijke bron van informatie zijn wanneer de school het kind wil ondersteunen bij problemen. Samenwerken met ouders betekent voor ons meer dan informeren. Het betekent dat ouders meedenken, meebeslissen en meedoen in het onderwijs aan hun kind. De school zal steeds de gemaakte afspraken over de aanpak eerst met ouders bespreken alvorens aangepaste hulp te bieden.