Overslaan en naar de inhoud gaan

Inschrijven

Op deze pagina krijg je meer informatie over de inschrijvingsprocedure in onze school.

Inschrijvingen schooljaar 2024-2025

Voor onze school moet er digitaal ingeschreven worden.

 

1. Meld je kind digitaal aan via naarschoolinaalst.be

Tussen 27 februari en 19 maart 2024 kan er aangemeld worden. 

Het moment van aanmelden is niet belangrijk, het is pas na het beëindigen van deze periode dat de computer begint te rekenen en de aangemelde kinderen rangschikt. Indien er meer aanvragen zijn dan plaatsen, rekent de computer verder op basis van afstand tot de school. Je zal bij het aanmelden naast het domicilieadres van je kind ook de mogelijkheid hebben om het werkadres van één van de ouders op te geven. Er wordt telkens rekening gehouden met de kortste afstand om de kinderen te ordenen.

2. Resultaat van aanmelding

Op 16 april 2024 krijg je het resultaat van je aanmelding, je krijgt dan een ticket voor de school die je werd toegewezen. Je kan nooit een school toegewezen krijgen die je niet aangeduid hebt. 

Heeft je kind al een oudere broer of zus die naar de school van je voorkeur gaat? Je moet je jonger kind toch aanmelden tussen 27 februari en 19 maart 2024, hij/zij zal wel met voorrang gerangschikt worden. Dit geldt ook voor kinderen van personeel.

3. Inschrijven met ticket

Vanaf 22 april 2024 tot 13 mei 2024 kan je je met ticket inschrijven in de school.

4. Vrije inschrijvingsperiode

De vrije inschrijvingen starten vanaf 23 mei 2024.

Meer informatie?

Als je meer informatie wenst, kan je terecht op de website naarschoolinaalst.be.
Met vragen kun je terecht bij de dienst Onderwijs van de stad: 053 77 9300 - onderwijs@aalst.be of bij Huis van het Kind: 053 72 36 54 - huisvanhetkind@aalst.be.

 

Inschrijvingen schooljaar 2023-2024

Vanaf 23/05/2023 is de vrije inschrijvingsperiode gestart. Je hoeft je niet aan te melden. Contacteer de school of ga naar naarschoolinvlaanderen.be om na te gaan of we nog vrije plaatsen hebben. 

 

Lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 290 halve dagen daadwerkelijk aanwezig geweest zijn (halve dagen aanwezigheid in de rijdende kleuterschool worden beschouwd als aanwezigheid)
 2. een gunstig advies van de klassenraad van de school waar de leerling voorafgaand aan de instap in het gewoon lager onderwijs kleuteronderwijs gevolgd heeft. Dit advies omvat de mate waarin de leerling het Nederlands voldoende beheerst om het gewoon lager onderwijs te kunnen starten.
 3. bij ongunstig advies van de klassenraad van de kleuterschool :een toelating door de klassenraad van de school waar de leerling het gewoon lager onderwijs wil volgen. Leerlingen met een ongunstig advies worden enkel toegelaten tot het gewoon lager onderwijs mits deze leerlingen een taaltraject doorlopen.
 4. voor leerlingen die geen kleuteronderwijs gevolgd hebben, beslist de klassenraad van de school voor lager onderwijs na een taalscreening of deze leerling al dan niet toelating krijgt tot het reguliere traject, of een taalbad in het gewoon lager onderwijs volgt.

Een jaar vroeger naar het lager onderwijs:

Als vijfjarigen worden beschouwd, al wie vijf jaar geworden is vóór 1 januari van het lopende schooljaar.
Er zijn twee mogelijke situaties:

 1. Een vijfjarige leerling die het voorgaande schooljaar was ingeschreven in een erkende school voor Nederlandstalig onderwijs kan enkel toegelaten worden mits:
  • Een gunstig advies van de klassenraad van de school waar de leerling laatst kleuteronderwijs volgde.
  • Bij ongunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs omwille van de beheersing van het  Nederlands :een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs en het volgen van een taalintegratietraject in het lager onderwijs. Bij ongunstig advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs, omwille van andere redenen: een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs.
  • Na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB en na het gunstig advies of de gunstige beslissing door de klassenraad, nemen de ouders de uiteindelijke beslissing over de vervroegde instap
 2. Een vijfjarige leerling die het voorgaande schooljaar niet ingeschreven was in een erkende school voor Nederlandstalig onderwijs:
  • een gunstige beslissing van de klassenraad van de school voor lager onderwijs.
  • de klassenraad lager onderwijs beslist ook of de leerling toegelaten wordt in een regulier
   traject en/ of taalintegratietraject.
  • Na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB en na toelating door de
   klassenraad lager onderwijs , nemen de ouders de uiteindelijke beslissing over de
   vervroegde instap.
  • Voor zij-instromers van 7 jaar of ouder gelden de bovenstaande voorwaarden niet.

Procedure van inschrijving

Geen inschrijving

De leerling kan niet worden ingeschreven zolang de ouders het schoolreglement, met inbegrip van het pedagogisch project en de afsprakennota, niet voor akkoord hebben ondertekend.

Inschrijving onder ontbindende voorwaarde

Een leerling met een verslag tot toegang tot het buitengewoon basisonderwijs kan worden ingeschreven onder de ontbindende voorwaarde van redelijkheid van aanpassingen binnen het schoolteam. De school organiseert overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB over de aanpassingen die nodig zijn voor de leerling.

 1. De redelijkheid wordt afgewogen van de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum.
 2. Er wordt bekeken of de school de leerling mits redelijke aanpassingen studievoortgang kan laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum:
  • Inschrijving wordt definitief bij redelijke aanpassingen.
  • Inschrijving wordt niet gerealiseerd bij onredelijke aanpassingen (motivatie door schoolbestuur). De inschrijving wordt ontbonden op het moment dat de leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit. Als een leerling tijdens het schooljaar een verslag tot toegang tot het buitengewoon basisonderwijs onderwijs ontvangt, kan de inschrijving bij onredelijkheid van aanpassingen ontbonden worden met ingang van het volgend schooljaar.

Definitieve inschrijving

Na ondertekening door de ouders van het schoolreglement, met inbegrip van het pedagogisch project en de afsprakennota, wordt de leerling definitief ingeschreven, voor zover de vastgelegde maximumnorm inzake capaciteit niet wordt overschreden. De ouders ondertekenen hiervoor het inschrijvingsregister en ontvangen hiervan een schriftelijke bevestiging van de directeur.

Weigering

Een inschrijving kan worden geweigerd als

 • de leerling niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet
 • de maximumcapaciteit omwille van materiële omstandigheden is bereikt
 • de leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.

De gemotiveerde weigeringsbeslissing wordt binnen de 4 dagen meegedeeld aan de ouders door middel van een aangetekend schrijven.
De ouders kunnen een mondelinge toelichting van de beslissing vragen aan de directeur.
Elke belanghebbende kan, binnen de 30 dagen na de vastgestelde feiten, een schriftelijke klacht bij de Commissie inzake Leerlingenrechten indienen tegen de weigeringsbeslissing. Deze Commissie doet uitspraak binnen de 5 dagen.

Opschortende voorwaarde

Voor zesjarigen die geen 290 halve dagen aanwezigheid in een erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs hebben of vijfjarigen die een ongunstig advies kregen van de klassenraad waar de leerling laatst kleuteronderwijs volgde, beslist de klassenraad van het lager onderwijs over de toelating.

Vijfjarigen die een ongunstig advies kregen omwille van de beheersing van het Nederlands, kunnen door de klassenraad van het lager onderwijs verplicht worden een taalintegratietraject te volgen.

Voor vijfjarigen die vorig schooljaar nog niet waren ingeschreven in een erkende school voor Nederlandstalig onderwijs beslist de klassenraad van het lager onderwijs of de leerling toegelaten wordt. Deze toelating kan eveneens gekoppeld worden aan het volgen van een verplicht taalintegratietraject.

In afwachting van de beslissing in bovenstaande gevallen wordt de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.

Voor leerlingen die ingeschreven zijn vóór 1 september deelt de school de beslissing omtrent de toelating tot het gewoon lager onderwijs mee uiterlijk de tiende schooldag van september. Voor leerlingen die vanaf 1 september ingeschreven worden, deelt de school de beslissing mee uiterlijk tien schooldagen na de inschrijving.

Schoolverandering

Schoolverandering is mogelijk door ondertekening voor akkoord van het schoolreglement en
pedagogisch project van de nieuwe school. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de dag van deze
ondertekening.